Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky zapůjčení lodí

 • Po potvrzení rezervace zapůjčí Vltava sport service klientovi objednaný materiál na základě sepsání Smlouvy o zajištění výletu.
 • Klient si materiál překontroluje a bude seznámen s návodem na jeho užívání.
 • Klient se zavazuje používat zapůjčený materiál jen k účelu a způsobem, ke kterému je určen, tj. vodní turistika.
 • Klient se zavazuje vrátit zapůjčený materiál v čase a na místě , které bylo určeno ve Smlouvě o zapůjčení
 • V případě ztráty nebo poškození zapůjčeného materiálu se klient zavazuje uhradit škodu v plné výši.
 • Vrátí-li klient zapůjčený materiál po době dohodnuté ve Smlouvě o zapůjčení , je povinen doplatit nájemné dle platného ceníku.
 • Vltava sport service nenese žádnou odpovědnost ( vyjma škod způsobených skrytou vadou materiálu ) za jakékoliv škody na zdraví a majetku, způsobené v souvislosti s používáním zapůjčeného materiálu.
 • Vltava sport service si vyhrazuje právo zrušit klientovi potvrzenou rezervaci z důvodů vyšší moci ( vysoký či příliš nízký stav vody v řece, živelná pohroma apod. )

Platební a storno podmínky

 • Klient je povinen uhradit zálohu ve výši 50 % z ceny objenávky do 10 dnů po potvrzení rezervace.
 • Na platbu zálohy vystaví Vltava sport service klientovi platební předpis.
 • V některých případech ( např. jednodenní výlety, rezervace těsně před termínem zapůjčení apod. ) nemusí být záloha vyžadována. V tomto případě Vltava sport service klienta o této skutečnosti uvědomí.
 • Zaplacením zálohy na účet Vltava sport service klient potvrzuje, že je seznámen se Všeobecnými podmínkami a že s nimi souhlasí.
 • V případě neuhrazení zálohy v termínu splatnosti přestává být rezervace pro Vltava sport service závazná.
 • Doplatek za objednané služby je klient povinen uhradit po sepsání Smlouvy o zajištění výletu a při předání zapůjčeného materiálu.
 • Storno poplatky:
  • do 15 dnů před začátkem bez storna
  • 14 až 7 dnů před začátkem 25 % z celkové ceny nečerpaných služeb
  • 6 až 0 dní před začátkem 50 % z celkové ceny nečerpaných služeb
 • Storno poplatky se neplatí v případě:
  • nepříznivých vodních podmínek ( vyhlášený stav ohrožení )
  • při zrušení objednávky ze strany Vltava sport service z důvodů vyšší moci ( viz. Všeobecné podmínky zapůjčení lodí ).
  • při přeobjednáni rezervace na jiný termín dle volné kapacity Vltava sport service.
TIP! - Kombinovaný výlet
Na lodi do Zlaté Koruny a na kole zpět do Českého Krumlova přes Dívčí Kámen.
Užij si den na 100 %!