Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky zapůjčení lodí

 • Po potvrzení rezervace zapůjčí Vltava sport service klientovi objednaný materiál na základě sepsání Smlouvy o zajištění výletu.
 • Klient si materiál překontroluje a bude seznámen s návodem na jeho užívání.
 • Klient se zavazuje používat zapůjčený materiál jen k účelu a způsobem, ke kterému je určen, tj. vodní turistika.
 • Klient se zavazuje vrátit zapůjčený materiál v čase a na místě , které bylo určeno ve Smlouvě o zapůjčení
 • V případě ztráty nebo poškození zapůjčeného materiálu se klient zavazuje uhradit škodu v plné výši.
 • Vrátí-li klient zapůjčený materiál po době dohodnuté ve Smlouvě o zapůjčení , je povinen doplatit nájemné dle platného ceníku.
 • Vltava sport service nenese žádnou odpovědnost ( vyjma škod způsobených skrytou vadou materiálu ) za jakékoliv škody na zdraví a majetku, způsobené v souvislosti s používáním zapůjčeného materiálu.
 • Vltava sport service si vyhrazuje právo zrušit klientovi potvrzenou rezervaci z důvodů vyšší moci ( vysoký či příliš nízký stav vody v řece, živelná pohroma apod. )

Platební a storno podmínky

 • Klient je povinen uhradit zálohu ve výši 50 % z ceny objenávky do 10 dnů po potvrzení rezervace.
 • Na platbu zálohy vystaví Vltava sport service klientovi platební předpis.
 • V některých případech ( např. jednodenní výlety, rezervace těsně před termínem zapůjčení apod. ) nemusí být záloha vyžadována. V tomto případě Vltava sport service klienta o této skutečnosti uvědomí.
 • Zaplacením zálohy na účet Vltava sport service klient potvrzuje, že je seznámen se Všeobecnými podmínkami a že s nimi souhlasí.
 • V případě neuhrazení zálohy v termínu splatnosti přestává být rezervace pro Vltava sport service závazná.
 • Doplatek za objednané služby je klient povinen uhradit po sepsání Smlouvy o zajištění výletu a při předání zapůjčeného materiálu.
 • Storno poplatky:
  • do 15 dnů před začátkem bez storna
  • 14 až 7 dnů před začátkem 25 % z celkové ceny nečerpaných služeb
  • 6 až 0 dní před začátkem 50 % z celkové ceny nečerpaných služeb
 • Storno poplatky se neplatí v případě:
  • nepříznivých vodních podmínek ( vyhlášený stav ohrožení )
  • při zrušení objednávky ze strany Vltava sport service z důvodů vyšší moci ( viz. Všeobecné podmínky zapůjčení lodí ).
  • při přeobjednáni rezervace na jiný termín dle volné kapacity Vltava sport service.
Combined trip to Zlatá Koruna
Boat trip to Zlata Koruna and return to Cesky Krumlov by bike. Enjoy the day for 100 %!